Skip to main content

MARTES SANTO

Ayon sa Bibliya, ang Martes Santo ay noong si Hesus ay ibinulgar niya sa mga Apostol na siya ay pagtataksilan ni Judas, anak ni Simon Iskariote.
Ito rin ang araw na kung saan ay naghabilin si Hesus na siya ay sandali na lamang makakasama ng mga Apostol at dito pinatunayan ni Simon Pedro na kaya niyang ialay ang kanyang buhay alang-alang kay Hesus. Kaya ang sinabi ni Hesus sa kanya: “Maiaalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo akong makatatlo.”
#SemanaSanta2023 #MartesSanto #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO
Official Website of Municipality of San Luis