6,000 food packs

Para king kabalwan da ring memalen, apag-meetingan da ri Mayor, SB Members at Brgy. Councils na mipamye ing 6,000 food packs para karing

egana-ganang (HEAD OF THE FAMILY) Contractual Workers o Aldawan at ding ating Chronic Illnesses (reng mag DIALYSIS at ating sakit a CANCER). Migbasi la king bilang ning populasyon bang abalu ing bilang ning food packs bawat barangay.

VISIT US
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: